Billedet på sidehoved
image

Generelle retningslinjer

Følgende beskrives retningslinjerne vedrørende; ordensregler, sorgplan, mobning samt mobiltelefoni på Vrå Skole.

Ordensregler

Vores ordensregler fylder ikke meget, når de sættes på tryk.
I erkendelse af, at vi alle er forskellige, har vi udformet dem i en sætning:

"Du skal vise hensyn og opføre dig, så vi alle kan være her."

Det kan være en hård regel, men den har også lidt elastik i sig til de situationer, hvor det måtte være bedst.

Sorgplan

Skolen har en sorgplan, der finder anvendelse ved i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser i skolen eller hjemmet.

Mobning

Mål for handleplanen

Målet med handleplanen er:

 • at beskrive skolens holdning til mobning,
 • at beskrive hvad skolen gør for at forebygge mobning
 • at beskrive hvad skolen gør i tilfælde af mobning

Skolens holdning til mobning

Skolens overordnede målsætning er:

 • Hver dag skal, både for børn og voksne, være en god arbejdsdag, hvor der udvises gensidig respekt.
 • Børnene skal sikres grundlæggende viden, faglig fordybelse og mange oplevelser.
 • Skolen skal udstråle glæde, aktivitet, fantasi, kreativitet og nytænkning.
 • Skolens dagligdag skal bygge på tillid og fremme børnenes ansvarsfølelse over for sig selv og andre samt overfor de værdier, de omgås.
 • Der lægges vægt på et højt gensidigt informationsniveau i skole/hjem-samarbejdet.

Som en naturlig konsekvens af denne målsætning er det uacceptabelt, hvis der finder mobning sted på Vrå Skole.

Definition på mobning

En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre, og ofte et sted hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.
(Dan Ulweus og Helle Rabøl)

Tegn på mobning

Pludselige store forandringer i barnets adfærd, kan være tegn på, at noget er galt.

Følgende kan være signaler på, at barnet bliver mobbet.

 • Barnet vil ikke i skole generelt eller på bestemte tidspunkter
 • Barnet er bange for at gå til og fra skole, plager om at blive kørt eller vælger selv en ulogisk hjemvej
 • Barnet kommer hjem med ødelagte ting
 • Barnet har blå mærker, skader eller skrammer
 • Barnet isolerer sig fra andre børn
 • Barnet klarer sig pludselig dårligere i skolen
 • Barnet er trist, græder nemt
 • Barnet vil ikke sige, hvad der er galt
 • Barnet har ikke legekammerater med hjem

Handleplan

Elev/elev

 • Eleverne skal undgå, at nogen i klassen bliver holdt udenfor.
 • Eleverne tilskyndes til at lege med alle uden for skoletiden, så ingen isoleres.
 • Eleverne skal hjælpe dem, der bliver mobbet.
 • Eleverne skal informere de voksne ved mistanke om mobning. Man sladrer ikke, man hjælper
 • Elevrådet skal have emnet trivsel på dagsordenen.

Lærer/forældre - forældre/lærer

 • Klassens og den enkeltes elevs trivsel er en naturlig og vigtig del af skole-hjem samarbejdet.
 • Elevens trivsel tages op til forældre-elev samtalerne.
 • Klassens sociale trivsel skal være fast punkt på forældremøderne.
 • Ved evt. problemer kontakter klasselæreren hjemmet, som informeres om situationen og om handleplanerne.
 • Oplever forældrene problemer, kontakter de klasselæreren, som informeres om hjemmets oplevelser.
 • Ved fortsat mobning indkaldes de involverede forældre separat til en samtale med klasselærer og evt. akt-lærer.
 • Det forventes, at forældrene tager aktivt del i løsning af problemerne.

Lærer/klasse

 • På klassen arbejdes der løbende med klassens sociale liv. Klassens tid forventes brugt til optimering af klassens trivsel.
 • Klasselæreren skal have skærpet opmærksomhed på klassens trivsel, og klassens trivsel skal være et fast punkt til teammøderne.
 • Klasseteamet udarbejder en socialhandlingsplan for klassen
 • Klassens og elevens trivsel er fast punkt til elevsamtalerne.
 • Ved begyndende mobningsproblemer kontakter læreren akt-lærerne og afd. lederen orienteres. Akt- og klasselæreren gennemgår handlemuligheder og der aftales en strategi for løsning af problemet.

Lærer/AKT/ledelse

 • Akt-lærerne tilbyder sparring i forbindelse med forebyggelse af mobning
 • Akt-lærerne har en synlig rolle i løsning af mobningsproblemer.
 • Klasselæreren kan inddrage AKT-læreren til observering af en eller flere elever i klassen.
 • Akt-læreren har mulighed for at deltage i forældresamtaler og forældremøder.
 • Akt-læreren og klasselæreren aftaler hvem der evt. orienterer Enghaven i tilfælde af mobning

Mobiltelefon

 • Mobiltelefoner i undervisningen tillades ikke.
 • Mobiltelefonen skal være slukket og lagt væk i tasken i undervisningen.