Billedet på sidehoved
image

Principper for klassedannelse

På Vrå Skole indskrives alle nye elever digitalt samme sted, uagtet at klassedannelsen sker på to undervisningssteder. Ved klassedannelse gælder nedenstående principper.

Skoleledelsen vurderer klassesammensætningen på hvert enkelt klassetrin ved hvert skoleårsskifte med særlig fokus på skolestart og ved overgang til fase 3.

Mål for klassedannelse
Målet med klassedannelse er at skabe så velfungerende og homogene klasser som muligt på begge undervisningssteder.

Principper for klassedannelse
Det tilstræbes, at der maksimum er 26 elever pr. klasse samt 2 ledige pladser til tilflyttere. Maximalt 28 elever pr. klasse.

Der dannes nye klasser ved start i børnehaveklassen samt ved overgangen til fase 3.

Der tilstræbes en ligelig fordeling på baggrund af:

  • Antallet af drenge og piger
  • Elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer
  • Elevernes modenhed
  • Samspillet mellem de enkelte elever.

Elev- og forældreønsker indgår i klassedannelsen i den udstrækning, at det ikke bryder med ovenstående principper.

Klassedannelse i børnehaveklassen
For at få et kvalificeret grundlag for klassedannelsen i børnehaveklasserne har undervisningsstederne et tæt samarbejde med distriktets børnehaver og en fast procedure forud for klassedannelsen.

Skolen forbeholder sig retten til at foretage nødvendige justeringer i klassedannelsen i løbet af børnehaveklassen. Dette for at sikre det bedste udgangspunkt for velfungerende klasser i det videre skoleforløb.

Klassedannelse ved overgangen til fase 3
Eksisterende klasser brydes op og der etableres nye klasser på begge undervisningssteder.
De nye klasser dannes med baggrund i ovenstående principper for klassedannelse.

Fordelingen af eleverne i de nye klasser tager udgangspunkt i de afgivende 6. klasses læreres vurderinger af den enkeltes elevs faglige, sociale og personlige kompetencer samt samspillet mellem eleverne.

Skolens ledelse træffer den endelige og afgørende beslutning om placering i klasserne. Denne meldes ud til forældre og elever i slutningen af skoleåret.

Forældre og elever skal informeres så tidligt i processen som muligt.

Baggrund for dannelsen af nye klasser ved overgangen til fase 3
Skolen har dannet nye klasser ved overgangen til fase 3 i en årrække og har således en hel del erfaringer med dette. Dannelsen af nye klasser på 7. årg. udsprang oprindeligt af en stor tilgang af elever fra omkringliggende skoler, der kun havde undervisning til og med 6. årg. Vi oplever ikke tilgangen i samme omfang som tidligere, men modtager stadig en del nye elever til fase 3.

De positive erfaringer med dannelsen af nye klasser på 7. årg. er bl.a.:

  • Eleverne profiterer af en ny start med nye kammerater og nye lærere. Dette giver bl.a. mulighed for at komme ud af nogle roller, som man ikke ønsker at have.
  • Eleverne oplever og gør sig erfaringer med et skifte i et godt og trygt miljø. Dermed forberedes de på det naturlige skifte, der venter efter 9. klasse.
  • Eleverne oplever et stærkt sammenhold på tværs af klasserne på årgangen. Dette skyldes til dels deres tætte relationer til tidligere klassekammerater på årgangen, samt at der arbejdes en del på tværs af klasserne i fase 3.
  • Eleverne oplever, at de får en række nye kammerater, samtidigt med at de beholder de gamle. 

Det er helt naturligt, at elever og forældre kan være bekymrede for en ny klassesammensætning, da de er trygge ved og glade for lige præcis deres klasse. Vores erfaringer viser dog, at denne bekymring aftager ret hurtigt og at alle finder sig godt til rette i de nye klasser.

Godkendt af skolebestyrelsen d. 27/2-18